fbpx

Play Google Word Coach Game

Why We Use Google word coach?
Google Word Coach is a quiz game, where you find a question with two options. you need to answer correctly.
This quiz will help you improve your English language and vocabulary in an interesting and fun way.

ଗୁଗୁଲ୍ ୱାର୍ଡ କୋଚ୍ ହେଉଛି ଏକ କୁଇଜ୍ ଖେଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବେ | ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ |
ଏହି କୁଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏବଂ ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

Click This link Google word Coach